ALGEMENE VOORWAARDEN

Dog & Human Support, Dorpsstraat 276, 4711 EP te Sint-Willebrord. 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66627346.

Op onze cursussen en diensten zijn navolgende algemene voorwaarden van toepassing;

 

1. Definities

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e..v BW, waarbij Dog & Human Support met de cliënt afspreekt een behandeling in te stellen voor de huisdier(en) van die cliënt ofwel behandeling voor cliënt persoonlijk.

1.2 Behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie/behandeling en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt met betrekking tot de uit te voeren behandeling voor de huisdier(en) van cliënt ofwel voor de cliënt persoonlijk. Hiermee wordt ook bedoeld een advies ter voorkoming van gedragsproblemen of gezondheidsproblemen of een algemeen (telefonisch) advies over het gedrag of de gezondheid van de huisdier(en) van de cliënt ofwel cliënt persoonlijk en een beoordeling van een video van het gedrag of probleem van de huisdier(en) van de cliënt.

1.3 Dog & Human Support: homeopathisch diergeneeskundig en gedragsdeskundig adviesbureau gevestigd te Sint-Willebrord.

1.4 Cliënt/ Cursist: de eigenaar van het dier of persoon, die Dog & Human Support benadert en opdracht geeft voor de behandeling van zijn dier of opdracht geeft voor cognitieve therapie of coaching van cliënt in eigen persoon.

 

 

2. Algemeen

2.1. Alle tussen Dog & Human Support en de cliënt gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

2.2. Cursist of cliënt zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met Dog & Human Support. Men is definitief cursist/ cliënt op de datum van inschrijving voor het tussen Dog & Human Support en cliënt/ cursist/ hondeneigenaar overeengekomen lesprogramma, behandelingsplan of op datum van de ondertekende overeenkomst.

2.3. Cliënten volgen ten alle tijden trainingen/cursussen of behandelingen voor eigen risico bij Dog & Human Support.

2.4. Cliënten blijven zowel voor, tijdens als na behandeling bij Dog & Human Support verantwoordelijk voor het gedrag, welzijn en gezondheid van hun hond alsmede verantwoordelijk voor eigen gedrag, welzijn en gezondheid.

2.5. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

 

3. Aangaan van de overeenkomst met betrekking tot gedragsbegeleiding/privé-training/consult/ cursus 

3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cliënt aangaat met Dog & Human Support.

3.2. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken  voor een consult, begeleiding, training of cursus.

3.3. Overeenkomst/Opdracht wordt aangegaan door te reageren op het aanbod van Dog & Human Support middels mondelinge of schriftelijke afspraken. 

3.4. Mondelinge of schriftelijke afspraak is bindend wanneer de cliënt ook naam, adres, en telefoonnummer opgeeft.

3.5. Opname in het agenderingssysteem van Dog & Human Support geldt bij een mondelinge afspraak als het bewijs tot totstandkoming van de overeenkomst.

3.6. Mondelinge aanmelding van een cliënt welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd  geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.

3.7. Na aanmelding is de cliënt/cursist verplicht het verschuldigde bedrag per bank of contant te voldoen vóór de eerste lesdag of op de eerste lesdag.

3.8. In geval van niet tijdige betaling behoudt Dog & Human Support zich het recht om de cliënt niet deel te laten nemen aan de cursus.

3.9. De cliënt ontvangt na aanmelding een definitieve bevestiging van deelname aangaande betreffende cursus/workshop of behandeling. 

3.10. Een cursus/workshop of behandeling bestaat uit het overeengekomen aantal lessen.

3.11. Indien de cliënt minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. 

3.12 Indien cliënt zich terugtrekt van deelname, beroept Dog & Human Support zich op artikel 11.2.

Bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken in onderling overleg.

Echter zal er ten alle tijden 20% administratiekosten in rekening gebracht worden.

 

4. Uitvoering van de opdracht

4.1. Dog & Human Support staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

4.2. De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van Dog & Human Support op te volgen.

4.3. De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragsbegeleiding gebruik te maken van de door Dog & Human Support voorgestelde hulpmiddelen en adviezen in verband met de veiligheid van de cliënt, begeleidster en omgeving.

4.4. De cliënt dient Dog & Human Support te informeren indien sprake is van een (besmettelijke) ziekte van het dier of als het dier recent in contact is geweest met een ander ziek dier. Dit geldt ook voor cliënt in eigen persoon. In verband met het voorkomen van verspreiding van een besmettelijke ziekte, geldt deze informatieplicht als de begeleiding tijdens behandeling in aanraking komt met het dier van de cliënt alsmede met cliënt zelf als deze klachten heeft. Dog & Human Support beoordeelt of de behandeling op dat moment kan doorgaan.

 

5. Verlenging en beëindiging training/ begeleiding

5.1. Verlenging van de afgesproken termijn is mogelijk door het maken van een vervolgafspraak door beide partijen.

5.2. Na overeenstemming van de partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

5.3. Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst zonder opgaven van redenen beëindigen indien:

a) De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard.

b) De wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend.

c) De wederpartij handelt in strijd met het recht

 

6. Vergoedingen diensten/ begeleiding

6.1. Na mondelinge of schriftelijke overeenkomst stelt Dog & Human Support de vergoeding vast voor de overeengekomen dienst en zal de cliënt daarvan schriftelijk of mondeling op de hoogte stellen. Het tot stand komen van de overeenkomst leidt altijd tot de verplichting van betaling.

6.2. Dog & Human Support stelt vast op welke wijze en binnen welke termijn de vergoeding voor de behandeling voldaan dient te worden en maakt dit schriftelijk of mondeling kenbaar aan cliënt.

6.3. In termijnen betalen van de vergoeding is niet mogelijk, mits daarvoor een schriftelijke goedkeuring door Dog & Human Support aan cliënt is verstrekt.

6.4. Indien cliënt een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.

6.5. Indien de afspraak binnen 5 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, brengt Dog & Human Support 25% van de vergoeding voor de betrokken afspraak in rekening.

Bij annulering binnen 48 uur wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

6.6. Indien de cliënt de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 20% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.

6.7. Indien Dog & Human Support door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, probeert Dog & Human Support de cliënt daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Indien de cliënt dit bericht van annulering onverhoopt niet tijdig ontvangt, kan hij geen rechten ontlenen aan het niet ontvangen van het bericht van annulering.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1. Dog & Human Support zal in alle redelijkheid zijn uiterste best doen om het gewenste resultaat van de begeleiding te bereiken. Dog & Human Support kan een inschatting/ prognose geven over de mogelijkheid tot verandering van gedrag of gezondheid van het dier of herstel van cliënt in eigen persoon. Een garantie op de uitkomst van de behandeling kan echter niet gegeven worden.  Dog & Human Support kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van het gewenste resultaat. Dit omdat dat mede afhankelijk is van de inzet van de cliënt en de juiste opvolging van alle tips en adviezen. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

7.2. Dog & Human Support is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die het dier of cliënt mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de behandeling.

7.3. De behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van cliënt. De cliënt blijft ten allen tijde aansprakelijk voor eigen gedrag en welzijn en/of het gedrag en welzijn van zijn/haar dier(en).

7.4. Cliënten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten te hebben, die ook voor zijn/haar dier geldig is.

 

8. Geheimhouding

8.1. Dog & Human Support beschouwt alle aan hem verstrekte informatie als vertrouwelijk voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2. Dog & Human Support gebruikt eventueel gemaakt video- of fotomateriaal alleen met schriftelijke of mondelinge toestemming van de cliënt voor andere doeleinden dan de behandeling.

8.3 Cliënten hebben geheimhoudingsplicht omtrent de Sixt Sense Methode, wegens patent. Mocht een cliënt een en ander naar buiten brengen, zonder schriftelijke toestemming, ofwel soortgelijke cursussen aan gaan bieden, zal Dog & Human Support zich beroepen op het patent-recht. Schade wordt verhaald op cliënt.

 

9. Intellectuele eigendom en copyright

9.1. Dog & Human Support behoudt zich alle intellectuele-en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

9.2. Al door Dog & Human Support verstrekte cursusmaterialen, rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dog & Human Support worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

10. Klachtenregeling

10.1. Indien de cliënt niet tevreden is over Dog & Human Support of de behandeling, dan kan de cliënt een klacht indienen bij Dog & Human Support. Dog en Human Support zal samen met de cliënt proberen het probleem op te lossen.

10.2. Als de cliënt niet tevreden is over de door Dog & Human Support geboden oplossing dan kan de cliënt een klacht indien bij Stichting Gezond Zorg, email: secretariaat@gezondzorg.nl of bij LBV, email: lbv@lbv.nl

10.3. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder Dog & Human Support ressorteert. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

11. Cursus

11.1. De cliënt dient altijd het cursusgeld te voldoen voor aanvang van

de cursus. Bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de lessen.

11.2. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Helaas wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.

11.3. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cliënt en/of hond dient er een doktersverklaring cq. dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de cliënt de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.

11.4. Indien door ziekte of overmacht de cursus definitief moet worden beëindigd door de trainer(s)/ begeleider (s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de eventuele kosten voor het cursusmateriaal , aan de cliënt gerestitueerd indien er geen vervangende datum kan worden aangeboden. Bij het aanbieden van vervangende data geldt geen restitutie-regeling.

11.5. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van de trainer(s) ingepast.

11.6. In geval van bepaalde cursussen kan een les worden geannuleerd vanwege weersomstandigheden. Dit wordt bepaald door de trainer(s)/ begeleider (s). De les wordt dan verschoven en ingepast naar de mogelijkheid van de trainer(s)/ begeleider(s) en wordt doorgegeven aan de cliënt.

11.7. Indien binnen 24 uur voor aanvang van de les is afgezegd door de cliënt, vervalt het recht op inhalen. 

11.8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden en worden verschoven.

11.9 Voor de cursus Sixt Sense Methode Gedragsbegeleider geldt een beschermende titel. De titel Sixt Sense Methode Gedragsbegeleider mag alleen worden gevoerd als men daartoe het diploma heeft behaald en zich heeft aangesloten bij Dog & Human Support. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden, die worden opgenomen in een apart contract.

 

12. In aanmerking komen voor cursus

12.1. Dog & Human Support bepaalt wanneer en of een cliënt in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van Dog & Human Support

12.2. Indien een cliënt jonger is dan 16 jaar behoud Dog & Human Support het recht om te bepalen of deze geschikt is voor de betreffende cursus.

12.3. Indien een cliënt jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder(s) of voogd.

12.4. Dog & Human Support bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid/ welzijn van de andere deelnemers.

12.5. cliënten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting. Slipkettingen, prikbanden, half checks, halti’s en dergelijke zijn niet toegestaan.  Tevens worden flexilijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.

12.6. Indien de cliënt met een hondenras van de lijst hoog-risico aan de training wil deelnemen, gebeurt dit na overleg met Dog & Human Support.

12.7. De cliënt komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan Dog & Human Support vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.

12.8. Door de cliënt meegebrachte bezoekers zijn welkom indien dit vooraf is overeengekomen met Dog & Human Support. Dit geschiedt wel op eigen risico van de cliënt en bezoekers.

 

13. Annulering van lessen

13.1. Doorgang van de training wordt bepaald door Dog & Human Support. Wanneer een les niet doorgaat zal Dog & Human Support de cliënt tijdig informeren. Wanneer er niet is afgemeld gaat de les door. Lessen die door Dog & Human Support zijn afgelast worden verschoven.

13.2. Indien de cliënt tijdens het voldoen van het cursusgeld (schriftelijk) vermeld welke data de cliënt verhinderd is om deel te nemen aan de training dan komen de betreffende les(sen) niet te vervallen maar kunnen deze worden ingehaald op een met Dog & Human Support nader overeen te komen datum.

13.3. Als de cliënt één of meer lessen annuleert die niet aan het bovenstaande artikel 2 voldoen, is dit voor rekening van de cliënt. Dog & Human Support is hier niet aansprakelijk voor.

13.4. Als de cliënt niet verschijnt op de afgesproken training is dit voor rekening van de cliënt. Bij individuele begeleiding zal dan berekening van de les plaats vinden. Dit geldt ook in het geval er binnen 48 uur wordt afgezegd door de cliënt.

13.5. Bij groepsles heeft de cliënt het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen.

13.6. Bij ziekte/afwezigheid van de instructeur zal de betreffende les op een nader te bepalen datum/ tijdstip worden ingehaald.

 

14. Reglement van orde

14.1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn op de afgesproken plaats. Bij verhindering dient de cliënt Dog & Human Support zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de les , op de hoogte te brengen.

14.2. Wanneer de cliënt twee lessen of meer afwezig is vervalt zijn / haar inschrijving. Er wordt ook in dit geval geen restitutie van het cursusgeld gegeven.

14.3. Op het terrein van Dog & Human Support dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer(s), aangelijnd te zijn.

14.4. Cliënten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.

14.5. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.

14.6. Honden, welke een cursus en/of  behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels  entingen via een dierenarts.

14.7. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cliënt overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.

14.8. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cliënt betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cliënt voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.

14.9. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cliënt andere personen meebrengen naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cliënt.

14.10. De relaties van de cliënt moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.

14.11. De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

14.12. De cliënt dient de aanwijzingen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.

14.13. Verwacht wordt van cliënt dat deze de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur/gedragstherapeut voorschrijft. (in verband met veiligheid van de hondeneigenaar, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving)

14.14. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut/instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

14.15. Dog & Human Support wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.

14.16. Als er op het eigen terrein een hond zijn behoefte doet, dient cliënt dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de toegewezen afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.

14.17. Tijdens de lessen of behandelingen is het de cliënt verboden om te roken of gebruik te maken van mobiele telefoons, tenzij anders overeengekomen.

 

15. Adviezen

15.1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Dog & Human Support.

15.2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeur(s) verbonden aan Dog & Human Support.

15.3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Dog & Human Support voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. 

De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

 

16.Aansprakelijkheid 

16.1. Dog & Human Support is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

16.2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Dog & Human Support op internet of andere publicaties binden niet.

16.3. Dog & Human Support kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cliënt gewenste resultaten

 

17. Aansprakelijkheid van de cliënt

17.1. Cliënt is aansprakelijk voor alle schade welke door de cliënt, door de cliënt meegebrachte bezoekers of door de cliënt meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel waar de activiteit plaatsvindt.

17.2. Dog & Human Support adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

17.3. De cliënt, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Dog & Human Support van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cliënt.

 

18. Post pakket leveringen 

18.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via bezorgservice, of persoonlijk afhalen op de door Dog & Human Support vermelde locatie.

18.2. De cliënt is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

18.3. Indien de cliënt de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de cliënt nadat Dog & Human Support hem heeft verwittigd. De cliënt zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

18.4. Komen Dog & Human Support en de cliënt bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen met verzendkosten, tenzij Dog & Human Support bij het sluiten van de overeenkomst aan de cliënt de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Dog & Human Support behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

18.5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Dog & Human Support de uitvoering van na-bezorging opschorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

18.6. Indien Dog & Human Support gegevens behoeft van de cliënt in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de cliënt deze aan Dog & Human Support ter beschikking heeft gesteld.

18.7. Indien Dog & Human Support een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de cliënt Dog & Human Support schriftelijk in gebreke te stellen. 

 

19. Betalingen

19.1. Indien een cliënt zich heeft aangemeld door middel van het inschrijfformulier, geldt hiermee de betalingsplicht voor desbetreffende cursus.

19.2. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. In overleg kan een ander aanbod worden gedaan om aan een volgende cursus deel te nemen.

19.3. Indien cliënt niet voldoet aan de betalingsplicht en er is na de tweede herinnering nog geen betaling ontvangen, dan wordt er € 15,- aan administratiekosten doorberekend.

19.4. Indien betaling uitblijft na de derde aanmaning, wordt het uit handen gegeven aan het incassobureau. Alle bijkomende kosten zullen voor rekening zijn van de cliënt.

 

20. Copyright

20.1 Alle door Dog & Human Support verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van Dog & Human Support. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaresse van Dog & Human Support worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

30. Geschillen

30.1 Op overeenkomsten gesloten met Dog & Human Support is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst. Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

  

31Privacy (AVG)

31.1 Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Gegevensbescherming (AGV) van kracht. In de hele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam (GDPR). 

31.2 Door ondertekening van de overeenkomst die u aangaat met Dog & Human Support, ofwel ondertekening van een inschrijfformulier, waarop staat vermeldt dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Dog & Human Support, gaat u automatisch akkoord met het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan Dog & Human Support.

31.3 Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en promotiedoeleinden behorende bij  Dog & Human Support.

31.4 Indien u promotie niet op prijs stelt, kunt u dat per email aangeven.

31.5 Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.

31.6 Uw gegevens worden niet, zonder uw toestemming, aan derden verstrekt.

31.7 Ten alle tijden heeft u het recht om uw gegevens in te zien.

 

32. Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

32.1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die Dog & Human Support dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cliënt.

 

32.2. Voor het overige, niet bepaalde, beslist Dot & Human Support. Deze beslissingen zijn bindend.