ALGEMENE VOORWAARDEN

Dog & Human Support, Dorpsstraat 276, 4711 EP te Sint-Willebrord. 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66627346.

Op onze cursussen en diensten zijn navolgende algemene voorwaarden van toepassing;

 

ALGEMEEN

1. Alle tussen Dog & Human Support en de hondeneigenaar gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaresse van Dog & Human Support en men is definitief cursist op de datum van inschrijving en betaling voor het tussen Dog & Human Support en cursist/ hondeneigenaar overeengekomen aantal lessen.

3. Hondeneigenaren trainen ten alle tijden voor eigen risico bij Dog & Human Support.

4. Hondeneigenaren blijven zowel voor, tijdens als na behandeling bij Dog & Human Support verantwoordelijk voor het welzijn en gezondheid van hun hond.

5. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

 

Aangaan van de overeenkomst

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die hondeneigenaar aangaat met Dog & Human Support.

Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Dog & Human Support middels mondelinge of schriftelijke afspraken. 

Mondelinge afspraak is bindend wanneer de hondeneigenaar ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.

Mondelinge aanmelding van een hondeneigenaar welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd  geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.

Na aanmelding is de hondeneigenaar verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank of contant te voldoen vóór de eerste lesdag of op de eerste lesdag.

In geval van niet tijdige betaling behoudt Dog & Human Support zich het recht om de cursist/ hondeneigenaar niet deel te laten nemen aan de cursus.

De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus. 

Een cursus bestaat uit het overeengekomen aantal lessen.

Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. 

 

Cursus

1. De hondeneigenaren dienen altijd het cursusgeld te voldoen voor aanvang van

de cursus, bij in gebreke blijven zal de hondeneigenaar/ cursist niet toegelaten worden tot de lessen.

2. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Helaas wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.

3. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de hondeneigenaar en/of hond dient er een doktersverklaring cq. dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.

4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s)/ begeleider (s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de eventuele kosten voor het cursusmateriaal , aan de hondeneigenaar gerestitueerd.

5. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van de trainer(s) ingepast.

6. In geval van bepaalde cursussen kan een les, waarbij gebruik gemaakt wordt van trainingstoestellen, worden geannuleerd vanwege weersomstandigheden. Dit wordt bepaald door de trainer(s)/ begeleider (s). De les wordt dan verschoven en ingepast naar de mogelijkheid van de trainer(s)/ begeleider(s) en wordt doorgegeven aan de hondeneigenaar/ cursist.

7. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd door de hondeneigenaar, vervalt het recht op inhalen. 

8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.

 

In aanmerking komen voor cursus

1. Dog & Human Support bepaalt wanneer en of een cursist/ hondeneigenaar in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van Dog & Human Support

2. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud Dog & Human Support het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

3. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

4. Dog & Human Support bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid/ welzijn van de andere deelnemers.

5. Hondeneigenaren dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting. Slipkettingen, prikbanden, half checks, halti’s en dergelijke zijn niet toegestaan.  Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.

6. Indien de hondeneigenaar met een hondenras van de lijst hoog-risico aan de training wil deelnemen, gebeurt dit na overleg met Dog & Human Support.

7. De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan Dog & Human Support vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.

8. Door de hondeneigenaar meegebrachte bezoekers zijn welkom indien dit vooraf is overeengekomen met Dog & Human Support. Dit geschiedt wel op eigen risico van de hondeneigenaar en bezoekers.

 

Annulering van lessen

1. Doorgang van de training wordt bepaald door Dog & Human Support. Wanneer een les niet doorgaat zal Dog & Human Support de cursist tijdig informeren. Wanneer er niet is afgemeld gaat de les door. Lessen die door Dog & Human Support zijn afgelast worden verschoven.

2. Indien de hondeneigenaar tijdens het voldoen van het cursusgeld (schriftelijk) vermeld welke data de cursist verhinderd is om deel te nemen aan de training dan komen de betreffende les(sen) niet te vervallen maar kunnen deze worden ingehaald op een met Dog & Human Support nader overeen te komen datum.

3. Als de cursist één of meer lessen annuleert die niet aan het bovenstaande artikel 2 voldoen, is dit voor rekening van de cursist. Dog & Human Support is hier niet aansprakelijk voor.

4. Als de hondeneigenaar niet verschijnt op de afgesproken training is dit voor rekening van de hondeneigenaar. Bij individuele begeleiding zal dan berekening van de les plaats vinden. Dit geldt ook in het geval er binnen 24 uur wordt afgezegd door de hondeneigenaar.

5. Bij groepsles heeft de hondeneigenaar het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen.

6. Bij ziekte/afwezigheid van de instructeur zal de betreffende les op een nader te bepalden datum/ tijdstip worden ingehaald.

 

Reglement van orde

1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn op de afgesproken plaats. Bij verhindering dient de hondeneigenaar Dog & Human Support zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les , op de hoogte te brengen.

2. Wanneer de hondeneigenaar twee lessen of meer afwezig is vervalt zijn / haar inschrijving. Er wordt ook in dit geval geen restitutie van het cursusgeld gegeven.

3. Op het terrein van Dog & Human Support dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer(s), aangelijnd te zijn.

4. De hondeneigenaren dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.

5. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.

6. Honden, welke een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels  entingen via een dierenarts.

7. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.

8. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en hondeneigenaar betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de hondeneigenaar voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.

9. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de hondeneigenaar andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de hondeneigenaar.

10. De relaties van de hondeneigenaar moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.

11. De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

12. De hondeneigenaar dient de aanwijzingen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.

13. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur/gedragstherapeut u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de hondeneigenaar, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving)

14. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut/instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

15. Dog & Human Support wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.

16. Als er op het eigen terrein een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de toegewezen afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.

17. Tijdens de lessen is het de hondeneigenaar verboden om te roken of gebruik te maken van mobiele telefoons, tenzij anders overeengekomen.

 

Adviezen

1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Dog & Human Support.

2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeur(s) verbonden aan Dog & Human Support.

3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Dog & Human Support voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. 

De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

 

Aansprakelijkheid 

1. Dog & Human Support is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Dog & Human Support op internet of andere publicaties binden niet.

3. Dog & Human Support kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de hondeneigenaar gewenste resultaten

 

Aansprakelijkheid van de cursist

1. De hondeneigenaar is aansprakelijk voor alle schade welke door de hondeneigenaar, door de hondeneigenaar meegebrachte bezoekers of door de hondeneigenaar meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel waar de activiteit plaatsvindt.

2. Dog & Human Support adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

3. De hondeneigenaar, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Dog & Human Support van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de hondeneigenaar.

 

Copyright

Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van Dog & Human Support. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaresse van Dog & Human Support worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Geschillen

Op overeenkomsten gesloten met Dog & Human Support is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst. Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

 

Privacy (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe Algemene Gegevensbescherming (AGV) van kracht. In de hele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam (GDPR). 

Door ondertekening van de overeenkomst die u aangaat met Dog & Human Support, ofwel ondertekening van een inschrijfformulier, waarop staat vermeldt dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Dog & Human Support, gaat u automatisch akkoord met het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan Dog & Human Support.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en promotiedoeleinden behorende bij  Dog & Human Support.

Indien u promotie niet op prijs stelt, kunt u dat per email aangeven.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.

Uw gegevens worden niet, zonder uw toestemming, aan derden verstrekt.

Ten alle tijden heeft u het recht om uw gegevens in te zien.